Kim Kardashian紧身衣凸显身材


21人参与 |分类: X真生活|时间: 2020-06-07

2015年02月27日,伦敦,Kim Kardashian与Kanye West离开某餐厅。卡戴珊裹紧身衣丰乳尽显,披皮草上衣扮高雅,被老公手摸肥臀秀恩爱,叫人豔羡不已。

Kim Kardashian紧身衣凸显身材

Kim Kardashian紧身衣凸显身材

Kim Kardashian紧身衣凸显身材

Kim Kardashian紧身衣凸显身材

Kim Kardashian紧身衣凸显身材

Kim Kardashian紧身衣凸显身材

Kim Kardashian紧身衣凸显身材

Kim Kardashian紧身衣凸显身材

Kim Kardashian紧身衣凸显身材

Kim Kardashian紧身衣凸显身材

Kim Kardashian紧身衣凸显身材

Kim Kardashian紧身衣凸显身材

Kim Kardashian紧身衣凸显身材

Kim Kardashian紧身衣凸显身材

Kim Kardashian紧身衣凸显身材

Kim Kardashian紧身衣凸显身材

Kim Kardashian紧身衣凸显身材

Kim Kardashian紧身衣凸显身材

Kim Kardashian紧身衣凸显身材

Kim Kardashian紧身衣凸显身材

Kim Kardashian紧身衣凸显身材

Kim Kardashian紧身衣凸显身材

Kim Kardashian紧身衣凸显身材

Kim Kardashian紧身衣凸显身材

Kim Kardashian紧身衣凸显身材

Kim Kardashian紧身衣凸显身材

Kim Kardashian紧身衣凸显身材

Kim Kardashian紧身衣凸显身材

Kim Kardashian紧身衣凸显身材